Spread the love

1 min read

ลดหย่อนภาษีและรับประกันความมั่นคงหลังเกษียณ ด้วยกองทุนรวม RMF

ลดหย่อนภาษีและรับประกันความมั่นคงหลังเกษียณ ด้วยกองทุนรวม RMF

การเงินเป็นเรื่องที่ผูกพันกับชีวิตคนเราตั้งแต่ลืมตาครั้งแรกจนวันสุดท้ายของชีวิต แต่ก่อนที่จะลงลึกถึงรายละเอียดของหัวข้ออย่างกองทุน RMF เราอยากถามคุณสักข้อหนึ่งก่อน “สำหรับผู้สูงอายุแล้ว คุณคิดว่าอะไรน่ากลัวที่สุด?” ต้องอยู่คนเดียว? ไม่มีคนคอยดูแล? ไม่มีลูกหลาน? สุขภาพไม่ดี ไปไหนมาไหนเองไม่ได้? ถ้าคุณคิดว่าเป็นข้อใดข้อหนึ่งในคำตอบข้างต้น บอกเลยว่าผิดถนัด เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนอายุมากก็คือ “การแก่แล้วไม่มีเงินใช้, แก่แล้วยากจน”

สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนเกษียณอายุไม่มีเงินใช้เพียงพอไปตลอดลมหายใจสุดท้ายนั้นเกิดจากความประมาท ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อรองรับอนาคตข้างหน้า และอาจไม่เคยคิดว่าเมื่อทำงานไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเกิดแนวคิดสนับสนุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีแรงจูงใจที่จะวางแผนการเงิน สร้างความมั่นคงให้กับคนในชาติ

กองทุน RMF คืออะไร มีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจ

RMF (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ซื้อกองทุนได้เก็บออมเงินระยะยาวเพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณหรือชราภาพ มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มเป้าหมายของกองทุน อย่างเช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการหลังเกษียณ โดยทั่วไปกองทุนชนิดนี้จะเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่จะเน้นลงทุนต่อเนื่องให้เงินลงทุนเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และอีกแรงจูงใจหนึ่งที่สำคัญมากก็คือสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐ

คนแบบไหนที่เหมาะจะซื้อกองทุน RMF

ต่างกับพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่หน่วยงานมักมีนโยบายช่วยเหลือคนในองค์กรให้เก็บออมเงินผ่านโครงการต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจแทบจะทั้งหมดไม่มีหลักประกันในวัยหลังเกษียณที่แน่นอน จึงเป็นผู้ที่เหมาะจะซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนกลุ่มนี้เท่านั้นเพราะพนักงานเอกชนหรือข้าราชการก็สามารถลงทุนใน RMF ได้เช่นกันหากต้องการ ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด

เงื่อนไขของกองทุน RMF ซื้ออย่างไรจึงจะได้ลดหย่อนภาษี

มาถึงสาเหตุสำคัญของการซื้อ RMF การซื้อกองทุน RMF ให้ได้ประโยชน์ทางภาษี สามารถหักลดหย่อนได้ตามยอดที่จ่ายจริง โดยเราจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2563 นี้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของกองทุน LTF สิ้นสุดลงและมีการลดหย่อน SSF เข้ามาแทน ในส่วนของ RMF ก็ได้มีการปรับแก้ไขกฎเกณฑ์เช่นกัน คือ

1.จะต้องซื้อ RMF ต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปัจจุบันไม่มีการกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำอีกต่อไป

ความแตกต่าง: ของเดิมต้องลงทุนขั้นต่ำที่ 3% ของเงินได้พึงประเมินหรือลงทุน 5,000 บาท ยอดไหนต่ำกว่าให้เลือกยอดนั้น

2.ลงทุนสูงสุดเท่ากับ 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยยอดนี้รวมแล้วกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ความแตกต่าง: ของเดิมลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

3.จะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อลงทุนในกองทุนรวมมานานกว่า 5 ปี ผู้ถือมีอายุเกิน 55 ปี การนับปีจะนับตั้งแต่วันที่ลงทุนจนครบหนึ่งปี และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินหนึ่งปีติดต่อกัน ปีที่ไม่ได้ซื้อจะไม่นับอายุ

ความแตกต่าง: ไม่เปลี่ยนแปลง

4.กำไรจากการขายหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ยกเว้นส่วนที่ลงทุนเกิน 15% หรือเกินยอด 500,000 บาท

ความแตกต่าง: ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางที่คุณสามารถซื้อหน่วยลงทุน RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีให้เลือกมากมาย บริหารโดยธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ แต่ละกองทุนจะให้ผลตอบแทนไม่เท่ากัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนว่าจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว สภาพเศรษฐกิจก็จะส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทุนเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบสถิติผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนใหญ่อยู่ที่ราว 10% ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เลวเลยทีเดียว

สรุป

การออมเพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณเป็นสิ่งเดียวที่รับประกันได้ว่าคุณจะไม่ลำบาก ไม่ต้องเดือดร้อนต้องไปพึ่งพาใคร ดังสุภาษิตที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” อย่างไรก็ตามกองทุน RMF แม้จะมีความเสี่ยงไม่สูง แต่ละกองทุนมีนโยบายและนำเงินไปลงทุนแตกต่างกัน คุณจึงควรศึกษาและเลือกกองทุนให้ถูกจริตของตัวเอง และต้องกระจายความเสี่ยงและไม่ปิดโอกาสในการลงทุนช่องทางอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้ทรัพย์สินที่คุณมีงอกเงยยิ่งขึ้น ๆ

https://pixabay.com


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!