ข้อกำหนดการต่างๆที่นักเขียนต้องทราบและปฏิบัติ (Writer)

นักเขียนบทความ

ก่อนสมัคร:

 1. กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์ไอดี @writers เพื่อความรวดเร็วในการพูดคุย
 2. ทักเข้ามาเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 3. กดปุ่มสมัครเป็นนักเขียน

กฎระเบียบสำคัญ:

 • ห้ามคัดลอกงานจากแหล่งอื่นมาโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ก็ตาม
 • ส่งงานภายใน 1 วันหลังจากรับงาน หรือแล้วแต่ตกลง
 • เขียนบทความความยาว 300 คำขึ้นไป โดยนับจำนวนคำจากโปรแกรม Microsoft Word
 • ลิขสิทธิ์ในบทความทั้งหมดเป็นของผู้ว่าจ้าง ห้ามนำไปซื้อขายต่อที่อื่นๆ
 • ห้ามส่งงานช้า ไม่ส่ง หรือส่งงานที่มีความผิดพลาด

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง:

 1. ต้องการงานที่ตรงกับความต้องการ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อ
 2. ไม่ต้องการประวัติของสถานที่
 3. ไม่ต้องการให้ทวนชื่อสถานที่ซ้ำๆ
 4. ไม่ต้องการคำว่า “ปัจจุบัน”
 5. ต้องการเนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น
 6. ต้องการเนื้อหาที่ต่อเนื่อง อ่านเข้าใจง่าย

ผลที่ตามมาหากฝ่าฝืน:

 • ถูกยกเลิกงาน
 • ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
 • ถูกปิดบัญชี
 • เสียค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม:

 • ศึกษากฎระเบียบอย่างละเอียดก่อนสมัคร
 • เขียนงานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจสอบงานก่อนส่งทุกครั้ง
 • พัฒนาทักษะการเขียนอยู่เสมอ

ส่งงานเขียนมาแล้วจะได้รับการอนุมัติทุกงานหรือไม่?

ไม่ งานเขียนที่ส่งมาจะได้รับการตรวจสอบก่อนอนุมัติ โดยพิจารณาจาก:

 • การคัดลอก: ห้ามคัดลอกงานจากแหล่งอื่น หากตรวจพบจะยกเลิกการเป็นนักเขียนทันที
 • คุณภาพ: บทความต้องเขียนใหม่ เรียบเรียงใหม่ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ไม่ผิดพลาด
 • ความสอดคล้อง: เนื้อหาต้องตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

หากมีการคัดลอก จะเกิดอะไรขึ้น?

 • ยกเลิกงานเขียน
 • ยกเลิกการเป็นนักเขียน
 • หยุดธุรกรรมทางการเงิน
 • ไม่สามารถสมัครใหม่ได้

นักเขียนควรทำอย่างไร?

 • เลือกรับงานที่สนใจ มีความรู้ หรือมีความชอบ
 • เขียนงานด้วยความตั้งใจ ตรวจสอบก่อนส่ง
 • เตรียมพร้อมแก้ไขงานตามคำแนะนำ

กรณีแก้ไขงาน:

 • นักเขียนควรมีเวลาแก้ไข
 • อาจจะไม่ได้รับเงินตามตกลงไว้
 • นักเขียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง

กรณีไม่ได้รับเงิน:

 • ส่งงานช้า ผิดพลาด เขียนไม่รู้เรื่อง คัดลอกงาน
 • เขียนไม่ตรงมาตรฐาน
 • ไม่แก้ไขงานตามคำแนะนำ

ความหมายของ “คัดลอกงาน”

 • ห้ามคัดลอกงานจากแหล่งอื่น ไม่ว่าจะย่อหน้า บรรทัด หรือใช้เครื่องมือ Software
 • ห้ามคัดลอกแล้วเปลี่ยนคำบางคำ
 • ผู้ว่าจ้างต้องการงานเขียนใหม่ สด ไม่ซ้ำใคร มีคุณภาพ

นักเขียนที่อยู่ในขั้นการทดสอบ:

 • ห้ามคัดลอกงาน หากตรวจพบจะยกเลิกการเป็นนักเขียน
 • ปิดบัญชี ยกเลิกงาน ยกเลิกการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • นักเขียนต้องชดใช้ค่าเสียหาย
 • ไม่สามารถสมัครใหม่ได้

ข้อควรระวัง:

 • การคัดลอกงานเป็นความผิดร้ายแรง
 • นักเขียนควรมีจริยธรรมในการทำงาน
 • เขียนงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
 • ยึดหลักคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ

 

รับเขียนบทความ

การทดสอบนักเขียน

1. เกี่ยวกับการทดสอบ

การทดสอบนักเขียน โดยเฉพาะนักเขียนใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ของนักเขียน การทดสอบจะครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ความรู้: ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย หลักการเขียน บทความ ประเภทของงานเขียน ฯลฯ
 • ความสามารถ: ทดสอบทักษะการเขียน การเรียบเรียงความคิด การใช้ภาษา ฯลฯ
 • ความซื่อสัตย์: ทดสอบความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ

2. รูปแบบการทดสอบ

การทดสอบจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น

 • การทดสอบทักษะการเขียน: ให้เขียนบทความตามหัวข้อที่กำหนด
 • การตอบคำถาม: ตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย หลักการเขียน บทความ ประเภทของงานเขียน ฯลฯ
 • การทดสอบจริยธรรม: ทดสอบว่านักเขียนมีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ และรับผิดชอบหรือไม่

3. ผลการทดสอบ

หากผลการทดสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนักเขียน โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

4. กฎระเบียบ

กฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน นักเขียนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเริ่มทำงาน ทางบริษัทจะทดสอบนักเขียนว่ามีการกระทำ หรือคิดจะกระทำผิดกฎระเบียบหรือไม่

 • นักเขียนใหม่:
  • หากพบว่าผิดกฎระเบียบ ทางบริษัทจะยกเลิกการจ้างโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 • นักเขียนเก่า:
  • หากพบว่าผิดกฎระเบียบ ทางบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ

5. ความผิดพลาดของระบบ

ความผิดพลาดของระบบอาจเกิดขึ้นได้ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลสูญหายใดๆ นักเขียนควรสำรองข้อมูลงานเขียนไว้เอง

นักเขียนที่พร้อมจะทำผิดกฎระเบียบ

กฎระเบียบ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกัน นักเขียนควรศึกษาและทำความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ อย่างละเอียดก่อนเริ่มทำงาน ทางบริษัทจะทดสอบนักเขียนในหลายรูปแบบเพื่อประเมินว่านักเขียนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือไม่

บทลงโทษ

 • นักเขียนใหม่: กรณีพบว่านักเขียนใหม่มีพฤติกรรมผิดกฎระเบียบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 • นักเขียนเก่า: กรณีพบว่านักเขียนเก่ามีพฤติกรรมผิดกฎระเบียบ ทางบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ

ความผิดพลาดของระบบ

แม้ว่าระบบจะมีความเสถียรสูง แต่ความผิดพลาดของระบบอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลสูญหายใดๆ นักเขียนควรสำรองข้อมูลงานเขียนไว้ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

บทสรุป

การทดสอบนักเขียนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อคัดเลือกนักเขียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ เข้ามาทำงานกับบริษัท นักเขียนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนเริ่มทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

 • นักเขียนควรตรวจสอบงานเขียนให้ละเอียดก่อนส่ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางภาษา หลักการเขียน และเนื้อหา
 • นักเขียนควรเขียนงานตามหัวข้อที่กำหนด หลีกเลี่ยงการเขียนนอกเรื่องหรือใส่เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • นักเขียนควรเขียนงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น

หากนักเขียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การเบิกจ่ายเงินนักเขียน

รอบการตัดรอบและโอนเงิน

 • ตัดรอบทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 • โอนเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

วิธีการเบิกจ่าย

 1. นักเขียนต้องเขียนอีเมลแจ้งขอเบิกเงิน
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิก
 3. แนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเบิกจ่าย

 • ยอดเงินคงเหลือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
 • นักเขียนใหม่และเก่าสามารถเบิกเงินได้เมื่อยอดเงินถึงตามที่กำหนด
 • นักเขียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • นักเขียนที่ไม่ต้องการเขียนบทความต่อแล้ว ยอดเงินคงเหลือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท จึงจะสามารถเบิกเงินได้

ข้อแนะนำสำหรับนักเขียนใหม่

 • ไม่ควรรับงานเกิน 2 Keywords ในช่วงแรก
 • เน้นรับงานที่มีคุณภาพ
 • ส่งงานให้ตรงเวลา

ความหมายของความหนาแน่นของ KW, การเน้นคำ, SEO ONE

 • ความหนาแน่นของ KW (Keyword Density) หมายถึง อัตราส่วนของจำนวน Keyword ที่ปรากฏในบทความ เปรียบเทียบกับจำนวนคำทั้งหมดในบทความ
 • การเน้นคำ (Keyword Emphasis) หมายถึง การเน้น Keyword ในบทความ เพื่อช่วยให้ Search Engine เข้าใจเนื้อหาของบทความ
 • SEO ONE หมายถึง เทคนิคการเขียนบทความให้ติดอันดับต้น ๆ บน Search Engine