Spread the love

1 min read

เคล็ดลับเด็ดฝ่ายบุคคล คัดเลือกคนอย่างไรหลังประกาศรับสมัครงาน

ปัจจุบัน ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น เกิดการแข่งขันและเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงมาก ทุกหน่วยงานและองค์กร ย่อมต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่การจะได้มานั้น ย่อมต้องมีขั้นตอนการเฟ้นหาและคัดเลือกก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้รับสมัครงานเองต้องการอีกด้วย

เมื่อเราประกาศรับสมัครงาน แน่นอนว่า จะต้องเจอกับผู้เข้ามาสมัครงานมากหน้าหลายตา หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับอัตราการจ้างงานที่มีแนวโน้มลดลง ผู้ประกอบการ ต้องการเฉพาะบุคคลที่ตรงกับสายงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงเท่านั้น การมีบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีในการพิจารณาคัดเลือก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการ

รู้ไว้ไม่โดนเท คัดเลือกคนแบบอยู่หมัดเมื่อรับสมัครงาน!!

ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ย่อมเป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณา เพราะการที่จะเข้ามารับผิดชอบงานนั้น ๆ หากขาดความรู้ และทักษะแล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะทำงานได้สำเร็จลุล่วงเป็นแน่  ซึ่งต้องรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น และสามารถนำมาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สามารถบ่งชี้ถึง ความรู้ เบื้องต้น คือผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ย การที่บุคคลมีเกรดเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ย่อมแสดงถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละที่ ย่อมมีชื่อเสียงและความถนัดที่จะผลิตผู้ที่มีความรู้ในสาขาที่แตกต่างกัน อย่างไรแล้ว อีกส่วนหนึ่ง ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบในการรับสมัครงานนั้นก็คือ ประสบการณ์ในการทำงาน หากมีทั้งหมดนี้ควบคู่กัน ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำงานได้

บุคลิกภาพของผู้ที่เข้ามาสมัครงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง การมีรูปร่างหน้าตาที่ดี ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพิจารณารับสมัครงาน ที่นับว่าเป็นใบเบิกทางสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาขององค์กรอีกด้วย แต่หากจะพิจารณาจากด้านนั้นเพียงด้านเดียว ก็นับว่าฉาบฉวยเกินไป เพราะลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ก็เป็นส่วนที่จะต้องพิจารณาควบคู่กันไป นั่นคือ มารยาท การพูดจา การวางตัว การมีกาลเทศะ ความสะอาด ดูดี และความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

สัมภาษณ์งาน

ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการประกาศรับสมัครงาน ในส่วนของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอบสัมภาษณ์ หากผู้ที่เข้ามาสมัครมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน หรือขาดเพียงส่วนหนึ่งไป ผู้รับสมัครงานเอง ก็ควรดูคุณสมบัติ และองค์ประกอบอย่างอื่นทดแทนด้วยว่า เพียงพอที่จะสามารถรับเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานนั้นได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียโอกาสสำหรับทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายของผู้สมัครเอง และองค์กร จึงจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโต และเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นนี้แล้ว เชื่อว่า ผู้ประกอบการ ย่อมต้องได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการในการรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ อย่างแน่นอน

“เขียนบทความ.com”


Spread the love