18 07, 2023

timberland แบรนด์รองเท้าดัง

By |2024-03-06T01:40:19+00:00July 18th, 2023|เขียนบทความ|

Timberland แบรนด์รองเท้าดัง แบรนด์รองเท้า Timberland ความสำเร็จและความนิยมที่ยังคงอยู่ นับตั้งแต่ปี 1973 เมื่อแบรนด์รองเท้า Timberland ถูกสร้างขึ้นโดยนาย [...]

12 06, 2020

Timberland แบรนด์รองเท้าดังร่วมรักษ์โลก ผลิตรองเท้าจากยางรถยนต์ใช้แล้ว

By |2024-02-21T01:40:50+00:00June 12th, 2020|เขียนบทความ|

Timberland แบรนด์รองเท้าดังร่วมรักษ์โลก ผลิตรองเท้าจากยางรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างไม่รู้คุณค่า และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ผู้คนและหลากหลายองค์กรทั่วโลกจึงเริ่มตื่นตัว ต่างออกมารณรงค์และสรรสร้างโปรเจกต์รักษ์โลกออกมามากมาย เพื่อร่วมมือกันกู้วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติในครั้งนี้ [...]

Go to Top