เชื่อโดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์

By |2024-01-16T10:07:05+00:00January 11th, 2024|บทความจิตวิทยา|

เชื่อโดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ ความเชื่อคืออะไร? ความเชื่อคือสิ่งที่เรายึดถือไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะมีเหตุผลรองรับหรือไม่ก็ตาม ความเชื่อมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ความเชื่อสามารถช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงทางจิตใจ ช่วยให้มนุษย์มีแรงจูงใจในการทำงานและดำเนินชีวิต ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ และช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ แต่ความเชื่อก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน [...]