โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ควรระวัง

By |2024-01-16T09:55:59+00:00January 15th, 2024|บทความสุขภาพ|

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ควรระวัง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ติดต่อผ่านทางยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะ ยุงลายตัวเมียจะกัดคนที่มีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่ในเลือด แล้วจึงไปกัดคนอื่น ๆ ต่อไป [...]