โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

By |2024-01-24T06:19:38+00:00July 19th, 2023|เขียนบทความ|

โรค NCDs กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม บทความ โรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ [...]