Spread the love

1 min read

Lean: แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

Lean แนวคิดการบริหาร

Lean คือแนวคิดในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดของเสีย (waste) และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า แนวคิด Lean มีต้นกำเนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะจากบริษัท Toyota ที่ได้นำ Lean มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ “Toyota Production System” (TPS)

หลักการพื้นฐานของ Lean

1. การระบุคุณค่า (Value): รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้ความสำคัญ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด
2. การสร้างแผนผังกระบวนการ (Value Stream Mapping): การวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดเพื่อระบุขั้นตอนที่สร้างคุณค่าและขั้นตอนที่เป็นของเสีย
3. การทำให้กระบวนการไหลลื่น (Flow): ออกแบบกระบวนการทำงานให้ต่อเนื่องและไม่มีการขัดข้อง
4. การดึงงานตามความต้องการ (Pull): ผลิตสินค้าหรือบริการตามความต้องการจริงของลูกค้า เพื่อลดการผลิตที่ไม่จำเป็นและลดการเก็บสต็อกที่เกินความจำเป็น
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement หรือ Kaizen): ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ใน Lean

1. 5S: เทคนิคการจัดระเบียบสถานที่ทำงาน ได้แก่ Sort (การจัดแยก), Set in order (การจัดวาง), Shine (การทำความสะอาด), Standardize (การทำมาตรฐาน), และ Sustain (การรักษา)
2. Kaizen: แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
3. Kanban: ระบบการควบคุมการผลิตและการทำงานที่มุ่งเน้นการดึงงานตามความต้องการ (Pull System)
4. Just-In-Time (JIT): การผลิตสินค้าหรือการจัดส่งวัสดุตามความต้องการจริงในเวลาที่ต้องการ เพื่อลดการเก็บสต็อกที่ไม่จำเป็น
5. Value Stream Mapping: การสร้างแผนผังการไหลของกระบวนการเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือมีของเสีย

ประโยชน์ของ Lean

– เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดเวลาการทำงานและลดของเสียในกระบวนการผลิตหรือการบริการ
– ลดต้นทุน: ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการเก็บสต็อก
– เพิ่มคุณภาพ: ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ
– เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ให้บริการที่ตรงตามความต้องการและทันเวลา
– เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็ว

ตัวอย่างการนำ Lean มาใช้ในองค์กร

1. อุตสาหกรรมการผลิต: ใช้ Lean ในการปรับปรุงสายการผลิต ลดของเสีย และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต
2. การบริการสุขภาพ: ใช้ Lean ในการจัดการเวลานัดหมายของผู้ป่วย ลดเวลารอคอย และเพิ่มคุณภาพในการบริการ
3. การบริการทางการเงิน: ใช้ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Lean เป็นแนวคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ หรือการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

ข้อดีของ Lean

– ลดของเสีย: ทำให้กระบวนการผลิตหรือบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
– เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดเวลาการทำงานและเพิ่มผลผลิต
– ลดต้นทุน: ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการจัดการทรัพยากร
– เพิ่มคุณภาพ: สินค้าและบริการมีคุณภาพสูงขึ้น
– เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพ

ข้อเสียของ Lean

– ความซับซ้อนในการนำไปใช้: การนำ Lean มาปรับใช้ในองค์กรอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
– การต้านทานการเปลี่ยนแปลง: พนักงานบางส่วนอาจไม่เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
– ความเสี่ยงต่อการขาดความยืดหยุ่น: การลดของเสียและทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุดอาจทำให้องค์กรขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
– การฝึกอบรม: การนำ Lean มาใช้ต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

หลักการ Lean มาประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จ:

1. Toyota

เกี่ยวกับ: Toyota เป็นผู้บุกเบิกหลักการ Lean ผ่านระบบการผลิตของตนเองที่เรียกว่า Toyota Production System (TPS) ซึ่งมุ่งเน้นการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผลลัพธ์: Toyota กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงที่สุดในโลก ด้วยการลดของเสียในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

2. Nike

เกี่ยวกับ: Nike ได้นำหลักการ Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรองเท้าและสินค้าอื่นๆ
ผลลัพธ์: Nike สามารถลดเวลาการผลิต ลดของเสีย และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

3. Intel

เกี่ยวกับ: Intel ใช้หลักการ Lean ในกระบวนการผลิตชิปและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อลดเวลาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์: Intel สามารถลดเวลาการผลิตชิปลงได้มากและเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Amazon

เกี่ยวกับ: Amazon ได้นำหลักการ Lean มาใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า เพื่อลดเวลาการจัดส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสต็อก
ผลลัพธ์: Amazon สามารถลดเวลาการจัดส่งสินค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการสต็อก ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ThedaCare

เกี่ยวกับ: ThedaCare เป็นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่นำหลักการ Lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ผลลัพธ์: ThedaCare สามารถลดเวลารอคอยของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหลักการ Lean สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ หรือการดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!