Spread the love

1 min read

แอสเส (essay) ต่างกับบทความ (article) อย่างไร?

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า แอสเส (essay) กับ บทความ (article) ต่างกันอย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ แบบภาษาพูดกันเลย

แอสเส (essay) ต่างกับ บทความ (article) ?

แอสเส เปรียบเสมือนการเขียนเรียงความ มักมีความยาวประมาณ 500-1,000 คำ รูปแบบการเขียนจะอิสระ ยืดหยุ่น เน้นแสดงความคิด ความรู้ ความเข้าใจของผู้เขียนเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด มักเขียนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

บทความ มักนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ ความยาวหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ รูปแบบการเขียนจะเน้นความเป็นทางการ เน้นนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ มักเขียนสำหรับคนทั่วไป

คำว่า “แอสเส” (essay) เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เรียงความ” ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ “บทความ” แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้

บทความแอสเส (essay) คือ

บทความแอสเส (essay) คือ งานเขียนประเภทหนึ่งที่มักมอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา เขียนเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด โดยเรียงความจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 • บทนำ: เป็นส่วนที่แนะนำหัวข้อ เสนอประเด็น และบอกจุดยืนของผู้เขียน
 • เนื้อหา: เป็นส่วนที่อธิบาย ขยายความ เสนอเหตุผล หลักฐาน ข้อมูล สนับสนุนประเด็นในบทนำ
 • บทสรุป: เป็นส่วนที่สรุปใจความสำคัญ ย้ำประเด็น และอาจเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม

แอสเส

 • เขียนเรียงความ
 • 500-1,000 คำ
 • รูปแบบอิสระ
 • เน้นแสดงความคิด
 • เขียนให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง

บทความ

 • นำเสนอข้อมูล
 • ความยาวหลากหลาย
 • รูปแบบทางการ
 • เน้นข้อมูล
 • เขียนให้คนทั่วไป

หากเรียกว่าแอสเส (essay) คืองานเขียนข้อนักศึกษาถูกไหม

ไม่จำเป็นเสมอไป คำว่า “แอสเส” (essay) เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เรียงความ” ซึ่งมีความหมายกว้าง หมายถึง งานเขียนที่มักมอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา เขียนเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด

แอสเส ไม่ได้จำกัดแค่การเขียนของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปก็สามารถเขียนแอสเสได้ เช่น เขียนบทความลงเว็บไซต์ เขียนบันทึกส่วนตัว เขียนจดหมาย เขียนเรียงความเพื่อสมัครงาน

งานเขียนของนักศึกษา อาจจะเป็นแอสเส บทความ รายงาน หรือรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน

สรุป:

 • แอสเส หมายถึง งานเขียนที่แสดงความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
 • แอสเส ไม่ได้จำกัดแค่การเขียนของนักเรียน นักศึกษา
 • งานเขียนของนักศึกษา อาจจะเป็นแอสเส บทความ รายงาน หรือรูปแบบอื่นๆ

ตัวอย่างงานเขียนที่เป็นแอสเส:

 • นักเรียน: เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • นักศึกษา: เขียนบทความวิเคราะห์วรรณกรรม
 • บุคคลทั่วไป: เขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว
 • นักเขียน: เขียนบทความลงเว็บไซต์เกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น

Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!