การตัดสินใจในการซื้อกับสมองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นกระบวนการทางทฤษฎีที่ผสมผสานระหว่างการรับรู้และตอบสนองทางอารมณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้า ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีที่สมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้ามีบทบาทในการตัดสินใจซื้อของ และวิธีการใช้สมองส่วนหน้าเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ในการตัดสินใจที่เป็นไปตามความต้องการและประสิทธิภาพ

สมองส่วนกลาง (Amygdala) เป็นส่วนหนึ่งของระบบสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์ทางอารมณ์ สมองส่วนกลางมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลความสำคัญทางอารมณ์ เช่น ความตื่นเต้น ความสนใจ หรือความสัมพันธ์ทางอารมณ์ต่อสินค้า การตัดสินใจซื้อของอาจเกิดจากการเปิดตัวของสมองส่วนกลางในการรับรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและความตื่นเต้นทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนอีกหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของคือสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผน คิดอย่างรอบคอบ และควบคุมอารมณ์ สมองส่วนหน้าช่วยให้เราสามารถตัดสินใจที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของเราได้ เมื่อเราต้องตัดสินใจซื้อสินค้า เราสามารถใช้สมองส่วนหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณลักษณะของสินค้า ราคา และความเหมาะสมต่อความต้องการและงบประมาณของเรา ซึ่งสมองส่วนหน้าช่วยให้เราสามารถตัดสินใจให้เป็นไปตามความต้องการและเป็นไปตามเหตุผล

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ เราสามารถใช้สมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้าร่วมกัน โดยการรับรู้ความตื่นเต้นหรือความสนใจทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากสมองส่วนกลาง และใช้สมองส่วนหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลและคิดอย่างเหตุผลเพื่อตัดสินใจที่เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของเรา

ผลกระทบจากสื่อและการตัดสินใจซื้อ

การวิจัยด้านสมองและการตัดสินใจซื้อได้สำรวจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นสมองด้วยสื่อโฆษณาและผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของบุคคล ผลวิจัยพบว่าสื่อโฆษณาสามารถกระตุ้นสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้าของเรา และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและพฤติกรรมการส่งเสริมการขาย

ตัวอย่างการตัดสินใจซื้อสินค้ากับความสัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้าได้ดังนี้

สมมุติว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่ร้านขายรองเท้า และคุณต้องตัดสินใจว่าจะซื้อรองเท้าที่คุณชอบหรือไม่ สมองส่วนกลางจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความตื่นเต้นและความรู้สึกทางอารมณ์เกี่ยวกับรองเท้า เมื่อคุณเห็นรองเท้าที่คุณชอบ สมองส่วนกลาง (Amygdala) อาจเริ่มแสดงอารมณ์ของความสุข ความตื่นเต้น หรือความพอใจ

แต่การตัดสินใจซื้อยังไม่จบที่นี่ เมื่อคุณมองรองเท้าที่ชอบและรู้สึกดี สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) จะมีบทบาทในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรองเท้า เช่น ราคา คุณภาพ การแข็งแรง หรือการสอดคล้องกับความต้องการของคุณ เราจะพิจารณาข้อมูลเหล่านี้และคิดเหตุผลว่ารองเท้าที่คุณชอบเป็นราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี

ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้าในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น เริ่มจากความรับรู้และความสนใจทางอารมณ์ในสมองส่วนกลาง และจะถูกแนวทางและวิเคราะห์โดยสมองส่วนหน้าเพื่อตัดสินใจในเชิงตรรกะที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเรา

สรุป

การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นกระบวนการทางทฤษฎีที่ผสมผสานระหว่างการรับรู้และตอบสนองทางอารมณ์ และสมองส่วนกลาง (Amygdala) และสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของ สมองส่วนกลางช่วยในการรับรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์ทางอารมณ์เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งอาจเป็นการเปิดตัวอย่างรวดเร็วเมื่อพบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ส่วนสมองส่วนหน้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และพิจารณาเหตุผลต่าง ๆ เพื่อให้เราตัดสินใจที่เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสุดท้าย

การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้า การรับรู้และตอบสนองทางอารมณ์ของสมองส่วนกลางช่วยให้เรามีความสนใจและความตื่นเต้นต่อสินค้า ในขณะที่สมองส่วนหน้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคิดอย่างเหตุผลเพื่อตัดสินใจที่เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งอ้างอิง

ความสัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนกลางและสมองส่วนหน้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า นี่คือบางงานวิจัยและแหล่งอ้างอิงที่คุณอาจสนใจ:

  1. Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H., & Anderson, S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50(1-3), 7-15.
  2. Hare, T. A., Camerer, C. F., & Rangel, A. (2009). Self-control in decision-making involves modulation of the vmPFC valuation system. Science, 324(5927), 646-648.
  3. Shiv, B., & Fedorikhin, A. (1999). Heart and mind in conflict: The interplay of affect and cognition in consumer decision making. Journal of Consumer Research, 26(3), 278-292.
  4. McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M., & Montague, P. R. (2004). Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks. Neuron, 44(2), 379-387.
  5. Venkatraman, V., Dimoka, A., Pavlou, P. A., Vo, K., Hampton, W., Bollinger, B., … & Hu, F. (2015). Predicting advertising success beyond traditional measures: New insights from neurophysiological methods and market response modeling. Journal of Marketing Research, 52(4), 436-452.