Spread the love

1 min read

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันในรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิด การวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มนุษย์นั้นได้เขียนหรือจัดทำชุดคำสั่งขึ้นมา แล้วนำมาประมวลผลหรือนำมาฝังไว้กับอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะนั้น ๆ หรืออุปกรณ์นั้น ๆ สามารถที่จะสื่อสารกับมนุษย์เองด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ตาม และยังสามารถแปลความหมายของคำที่มนุษย์พูด เพื่อให้ตรงกับภาษากับตามที่เราต้องการนั้น อีกทั้งจักรกลอัจฉริยะก็ยังสามารถทำให้อุปกรณ์ที่มีการฝังระบบของ AI ไว้ สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้อีกด้วย  รวมไปถึงระบบ AI มีกระบวนการคิดที่คล้ายมนุษย์ หรือปัญญาประดิษฐ์และยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจข้อมูลต่าง ๆ ได้เอง

ซึ่งมีประโยชน์ต่อเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยแบ่งด้านต่าง ๆ ที่มีการนำระบบนี้มาใช้  มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ด้านการคมนาคมอัจฉริยะ โดยมีการใช้ระบบ AI เข้ามาควบคุมการทำงานของรถหรือยานพาหนะ เพื่อให้เกิดเป็นจักรกลอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุม ความชื้นภายในรถยนต์ หรืออุณหภูมิภายในรถยนต์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตัวของผู้ขับขี่นั้น และระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้น ยังสามารถค้นหาตำแหน่ง หรือเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปยังปลายทางที่ดีที่สุดโดยใช้เวลาอันสั้นที่สุดซึ่งสำคัญต่อเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถหรือยานพาหนะ ซึ่งระบบ AI จะเป็นตัวเชื่อมโยงกับดาวเทียมเพื่อหาตำแหน่งของถนน ที่หลีกเลี่ยงการติดขัดจากปัญหาจราจรหนาแน่น รวมไปถึงแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย
  2. ด้านการประมวลผลภาษา โดยระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลทางด้านภาษา จะแปลงภาษาจากภาษาหนึ่ง เป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ที่ต้องการรับข่าวสารนั้น ได้เข้าใจถึงข้อความที่ต้องการจะแปลงของข้อความนั้น ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันในกรณีที่ไม่เข้าใจภาษานั้น
  3. ด้านระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารข้อความที่ต้องการอยากรู้บนระบบเครือข่าย โดยใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหา ก็จะสามารถหาได้โดยไม่ยาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันที่ผู้คนให้ความสำคัญมาก ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย
  4. ด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพต่าง ๆ โดยไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่า ไม่เคยป่วยหรือไม่เคยไปโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันที่เราทุกคนได้สัมผัสกันแทบจะทุกคน ตัวอย่างเช่น การวัดความดันของผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับบริการนั้น ๆ โดยระบบจักรกลอัจฉริยะนี้ จะมีการเรียนรู้โดยการบีบรัดจากต้นแขนของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แล้วนำค่าที่ได้มานั้น นำมาวิเคราะห์และแปลงเป็นตัวเลขให้เราได้เข้าใจกันในเชิง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่คอมพิวเตอร์สามารถคิดและประมวลผลเองได้ รวมไปถึงการสแกนร่างกายของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการเพื่อค้นหาจุดผิดปกติของร่างกาย อีกทั้งยังสามารถพินิจวิเคราะห์ถึงโรคที่เป็นและวิธีการแก้ไขและรักษาตัวได้
  5. ด้านการค้าในเชิงธุรกิจพาณิชย์ ซึ่ง AI ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลได้รวดเร็วกว่ามนุษย์  เปรียบเสมือนจักรกลอัจฉริยะ เพื่อคำนวณหาค่า Supply Demand หรือเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการกับองค์กรอยู่ในจุดที่สามารถหาโอกาสในการทำกำไรให้ได้มากที่สุดให้กับองค์กรนั้นๆ
  6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างที่ได้เห็นกัน นั่นคือ จักรกลอัจฉริยะในการสแกนหรือตรวจจับสิ่งผิดปกตินั้น ๆ โดยทางผู้ตรวจสอบได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเพื่อหาวัตถุต้องสงสัยหรือไม่พึงประสงค์ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานอีกด้วย
  7. ด้านอื่น ๆ เช่น มีการใช้ระบบ AI โดยการฝังไว้ในหุ่นยนต์ ที่คนเราเข้าใจกันว่า โรบอท (Robot) นี้ ก็คือจักรกลอัจฉริยะชนิดหนึ่ง ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญเป็นเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน โดยทำให้เครื่องจักรกลนี้ มีความคิดแบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถทำหน้าที่แทนคนได้ ตัวอย่างที่ได้เห็นกัน เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด โดยที่หุ่นยนต์จะสามารถเรียนรู้และตรวจจับขยะได้เองโดยที่เราไม่ต้องจับหุ่นยนต์ไปหาขยะนั้น ๆ

จากข้อความที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นั้นผู้คนต่างให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์มากซึ่งเปรียบเสมือนจักรกลอัจฉริยะที่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้หลาย ๆ อย่างด้วยกัน  และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้ ยังคงมีการพัฒนาต่อไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองต่อผู้คนต่อใครหลาย ๆ คน โดยใช้เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันให้มากขึ้น  และเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!