Spread the love

1 min read

ชื่อเรื่อง: เขียนบทความอย่างไรให้ปัง โดนใจผู้อ่าน

เขียนบทความอย่างไรให้ปัง โดนใจผู้อ่าน

การเขียนบทความเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้หรือสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ บทความที่ดีควรมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน

การเขียนบทความที่ดีควรมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 • หัวข้อที่น่าสนใจ หัวข้อควรมีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน
 • เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เนื้อหาควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 • โครงสร้างที่ชัดเจน เนื้อหาควรมีการแบ่งหัวข้อย่อยเพื่อให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย
 • ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย ควรใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • การใช้ภาพประกอบหรือวิดีโอ การใช้ภาพประกอบหรือวิดีโอจะช่วยให้บทความน่าสนใจยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การเขียนบทความให้ปังยังต้องอาศัยหลักการและเทคนิคต่างๆ เช่น

 • การเริ่มต้นด้วยประโยคที่น่าสนใจ การเริ่มต้นด้วยประโยคที่น่าสนใจจะช่วยให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านบทความของคุณต่อ
 • การใช้คำศัพท์ที่กระชับและเข้าใจง่าย ควรใช้คำศัพท์ที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ง่ายขึ้น
 • การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ง่ายขึ้น
 • การใช้คำถามกระตุ้นความคิด การใช้คำถามกระตุ้นความคิดจะช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของบทความมากขึ้น
 • การสรุปเนื้อหาในตอนท้าย การสรุปเนื้อหาในตอนท้ายจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทความโดยรวมได้ง่ายขึ้น

บทสรุป:

การเขียนบทความที่ดีต้องอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ และการฝึกฝน หากคุณต้องการเขียนบทความให้ปัง โดนใจผู้อ่าน คุณสามารถศึกษาหลักการและเทคนิคการเขียนบทความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และฝึกฝนการเขียนบทความเป็นประจำ

ข้อควรระวัง:

 • หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางวิชาการหรือศัพท์แสงที่ซับซ้อน เพราะอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจยาก
 • หลีกเลี่ยงการเขียนบทความที่ยาวเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้อ่านเบื่อและไม่อยากอ่านต่อ
 • หลีกเลี่ยงการเขียนบทความที่ซ้ำซากหรือไม่มีจุดเด่น เพราะอาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจ

บทความที่ดีควรมีความยาวเท่าไร

ความยาวของบทความที่ดีนั้นไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น หัวข้อของบทความ เนื้อหาของบทความ และกลุ่มเป้าหมายของบทความ

โดยทั่วไปแล้ว บทความที่มีความยาวประมาณ 500-1,000 คำ จะเป็นบทความที่มีความยาวที่เหมาะสม เพราะสามารถครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม บทความที่มีความยาวน้อยกว่า 500 คำ ก็อาจเพียงพอแล้วหากเนื้อหาของบทความนั้นมีความกระชับและเข้าใจง่าย หรือบทความที่มีความยาวมากกว่า 1,000 คำ ก็อาจเหมาะสมได้หากเนื้อหาของบทความนั้นมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้คำอธิบายที่ละเอียด

สำหรับบทความที่มีความยาวไม่เกิน 500 คำ สามารถใช้รูปภาพหรือวิดีโอได้ไม่เกิน 3-5 รูป เพื่อให้บทความมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนบทความที่มีความยาวมากกว่า 500 คำ สามารถใช้รูปภาพหรือวิดีโอได้มากขึ้นตามต้องการ

การใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นในบทความนั้น จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากลิงก์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม ควรใช้ลิงก์อย่างระมัดระวังและเหมาะสม เพราะลิงก์มากเกินไปอาจทำให้บทความดูรกและไม่น่าอ่าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยาวของบทความที่ดี ได้แก่

 • หัวข้อของบทความ หากหัวข้อของบทความนั้นมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้คำอธิบายที่ละเอียด บทความก็อาจจำเป็นต้องมีความยาวมากขึ้น
 • เนื้อหาของบทความ หากเนื้อหาของบทความนั้นมีความกระชับและเข้าใจง่าย บทความก็อาจไม่จำเป็นต้องมีความยาวมาก
 • กลุ่มเป้าหมายของบทความ หากกลุ่มเป้าหมายของบทความนั้นเป็นคนทั่วไปที่มีเวลาอ่านน้อย บทความก็อาจจำเป็นต้องมีความยาวสั้นลง

ดังนั้น นักเขียนบทความควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้และเลือกใช้ความยาวของบทความที่เหมาะสมกับบทความของตน

ควรใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์ในบทความ


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!