how-to-do-writer

สถานะหลังการสมัคร สถานะหลังการสมัคร นักเขียนทุกท่านมีความจำเป็นจะต้องได้รับการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ออกมาจะมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้นหากนักเขียนไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถเขียนงานใดๆได้ ส่วนนักเขียนที่ผ่านการทดสอบจะมีสัญลักษณ์สีแดงอยู่ทางขวามือบนของหน้าจอในขณะที่ทำการเข้าระะบบแล้ว Writer สถานะการตรวจสอบ 1. Pre Writer ยังอยู่ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และยังไม่สามารถรับงานใดๆได้ 2. Ready Writer แสดงว่าได้รับการตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว และสามารถรับงานเขียนได้ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง line @writers

By | 2017-05-05T09:31:10+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments