การจ้างเขียนบทความ 2017-11-10T03:33:35+00:00

We Create

BEST CONTENT
best article
FOR YOU

สามารถติดต่อได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะทำการตอบให้เร็วที่สุด

Add ID Line :
 @writerid

โทรติดต่อสอบถาม :
089 480 4880, 092 247 3486
email : info@writer.group

เพิ่มเพื่อน

การจ้างเขียนบทความ

มี 2 ช่องทาง
ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

การจ้างเขียนบทความเรามี 2 ช่องทางให้สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ต้องการสั่งงานเอง หรือจะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล

ช่องทางที่ 1 ใช้ระบบ CWS

ลูกค้าสามารถที่จะทำการจ้างเขียนบทความด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องคอยเจ้าหน้าที่ ระบบสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการทำงาน แต่ทั้งนี้ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนก่อนในครั้งแรก และโอนเงินเข้ามาในระบบก่อน ระบบ CWS (Client and Writer System) ถึงจะสามารถทำงานได้

ระบบจะทำการหักเงินตามจำนวนบทความที่มีการจ้าง และจะแสดงให้เห็นก่อนทำการจ้างจริง ดังนั้นลูกค้าจะรู้ค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มงาน

process

1.ลูกค้าสมัครใช้งาน >> ลงทะเบียนใช้ระบบ CWS <<

ลงทะเบียนใช้งาน

2.เพิ่มจำนวนเงินเข้าระบบ

ทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้ง หลังจากที่โอนแล้วกรุณาส่งเอกสารการโอนมาทาง Line หรือ Email  เราแนะนำให้โอนขั้นต่ำ 300 บาท

  • ทำการส่งเอกสารการโอน
  • แจ้ง Username and Email ที่ทำการสมัครสมาชิกไว้

บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 011-8-61007-5 สาขานครปฐม บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 519-280648-5 สาขานครปฐม บัญชีออมทรัพย์

3.ลูกค้าสั่งเขียนบทความ

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน และส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามา ลูกค้าจะสามารถทำการสั่งงานนักเขียนเองได้

ช่องทางที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ในบางเงื่อนไขหรืองานบางอย่างที่มีความต้องการมากกว่าการเขียนแบบปกติมีความจำเป็นอย่างมากที่ลูกค้าควรให้เจ้าหน้าดูแลงาน เช่น งานที่ต้องการคุณภาพสูง มีเงื่อนไข รูปแบบที่จะต้องเป็นไปตามที่กำหนด มีภาษาที่เฉพาะเจาะจง หรืองานที่ต้องการนักเขียนเฉพาะทาง ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานออกมาไม่ผิดพลาด และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำปรึกษา และสั่งงานนักเขียนให้เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการ และไม่มีข้อผิดพลาดในการสือสาร

process

1.โทรศัพท์ หรือ Line หรือ Mail ติดต่อเจ้าหน้าที่

2.สอบถามเงื่อนไขของงาน

เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามลักษณะงาน เพราะงานหลายๆงานมีความละเอียดอ่อน และมีเงื่อนไขในการทำ มีรูปแบบงานที่ไม่เหมือนใคร มีความต้องการเฉพาะด้าน เช่น

  • งานเขียน Company Profile
  • งานที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง
  • งานที่ต้องการรูปแบบ Layout เฉพาะ
  • งานสื่อสิ่งพิมพ์
  • งานที่ต้องการความเข้าใจก่อนเขียน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้สอบถามแล้วจะทำการสรุปงานอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน

3.ทำการชำระเงิน

หลังจากที่ได้สอบถามเงื่อนไข และสรุปงานแล้วจะทำการแจ้งเรื่องค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการส่งงาน การชำระเงิน รายละเอียดข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ และทำการโอนเงินเข้ามา

4.ทำการส่งงาน

เมื่อครบกำหนดการส่งงานเจ้าหน้าที่จะทำการส่งมอบงานให้ลูกค้า และทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้

เขียนบทความ.com

มากกว่า 1 ล้านบทความ ใช้บริการผ่าน เขียนบทความ.com และเพิ่มจำนวนมากขึ้น ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจลูกค้าทุกท่านที่ให้เรารับผิดชอบในงานที่สำคัญๆตลอดมา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินเคียงข้างกันตลอดไป